0

DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Aluvicro

Hoogstraat 53
2211GK
Noordwijkerhout

KvK-nummer: 66805325
VAT: NL002488833B10

Artikel 1 - Toepasselijkheid; wijzigingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Aluvicro., tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten. 1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij, hierna: "de Koper", ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Aluvicro. 1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien Aluvicro daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst 2.1 Indien door Aluvicro een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Aluvicro vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Aluvicro binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. 2.2 Buiten het geval bedoeld in lid 2, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering of tot het verrichten van diensten Aluvicro eerst nadat deze door Aluvicro schriftelijk is bevestigd of nadat Aluvicro een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. 2.3 Opgave van prijzen en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn niet bindend voor Aluvicro en de Koper kan zich daarop niet beroepen.

 

Artikel 3 - Leveringstermijn 3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat Aluvicro afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 3.3 Indien partijen, op de voet van het hiervoor in lid 1 voorziene uitzonderingsgeval, een leveringstermijn zijn overeengekomen kan een overeenkomst door de Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden noch kan de Koper aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij Aluvicro de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 4- Levering; risico-overgang 4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de Koper. De wijze van vervoer staat ter keuze van Aluvicro, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 4.2 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op de Koper over zodra de zaken de overeengekomen plaats van aflevering bereiken en dit risico blijft verder steeds bij de Koper. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Aluvicro zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de Koper om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door de Koper in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Opdrachtgever. 4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Koper aan Aluvicro ter bewerking geeft, blijft bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

 

Artikel 5 - Prijzen 5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen excl. BTW en andere overheidsheffingen zoals bijvoorbeeld verwijderingsbijdrages. De prijzen zijn in Nederlandse valuta. 5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van verpakking en vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering. Voor duurzame verpakkingsmiddelen kan een vergoeding in rekening worden gebracht welke wordt gecrediteerd na retourontvangst in onbeschadigde staat. 5.3 De stijging van de kosten, die voor Aluvicro na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden - bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten - mag Aluvicro doorberekenen; de Koper is alsdan bevoegd de overeenkomst binnen 1 (één) kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij Aluvicro zich alsdan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

 

Artikel 6- Retour artikelen. Retouren worden pas in behandeling genomen na kennisgeving vooraf.7.1 Retourgoederen kunnen worden verdeeld in 3 categorieën en namelijk:a-Fouten in leveringenb-Schade door transportc-Defecte artikelen door gebruik consument7.2.a Fouten in leveringen - Deze moeten bij Aluvicro worden gemeld binnen 8 dagen na ontvangst goederen. Meldingen later dan 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen.7.2.b Schade door transport - Deze moeten bij Aluvicro worden gemeld binnen 8 dagen na ontvangst goederen. Meldingen later dan 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen.7.2.c Defecte artikelen - Deze melden bij Aluvicro en opsturen met aankoopnota en RMA formulier.7.3 RMA formulier. Bij melding fouten en defecten ontvangt u een RMA formulier. Deze kunt u samen met de vertegenwoordiger of per transporteur aan Aluvicro teruggeven. Goederen die zonder RMA formulier bij Aluvicro worden ingeleverd worden niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 7- Orderkosten. 8.1 Franco orderwaarde is € 125,00 (honderdvijfentwingtig euro)exclusief BTW. Indien de orderwaarde lager is dan € 125,00 dan berekenen we een bijdrage in de orderverwerking/ transportkosten ter waarde van € 7,99. Bij orders lager dan € 50,00 wordt een extra toeslag van € 5,00 in rekening gebracht. Voor zaterdagzendingen wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.

 

Artikel 8- Toepasselijk recht en jurisdictie. Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.